woensdag 13 december 2017
Geloven in opvoeden

Maria Vrijmoeth - de Jong, Ina Karsen - Engelsman, Cary Lenstra

Opvoeden gaat niet vanzelf, en geloofsopvoeding ook niet. Het vraagt om bezinning: wat is van wezenlijk belang, wat willen we bereiken? Opvoeden vraagt om kennis. Geloofsopvoeding vraagt om gebed, zodat God zelf zijn intrede kan doen in het leven van onze kinderen. De schrijfsters, alle drie zowel moeder als pedagoog, gaan in op al deze facetten van de geloofsopvoeding. Hun boek is niet alleen theoretisch, maar ook heel praktisch.
Geloven in opvoeden
Opvoeden gaat niet vanzelf. Geloofsopvoeding gaat ook niet vanzelf. Het vraagt om bezinning. Bezinning op de vraag: Wat is van wezenlijk belang, wat willen we bereiken? Geloofsopvoeding vraagt om aanpassing, want onze samenleving verandert voortdurend. Opvoeden vraagt om kennis. Hoe ontwikkelen kinderen zich, hoe houden we daar rekening mee? Opvoeden en zeker de geloofsopvoeding vraagt om een sfeer van vertrouwen en intimiteit, om een goede communicatie tussen ouder(s) en kind. Hoe werken we daar aan? Geloofsopvoeding vraagt om gebed, zodat God zelf zijn intrede kan doen in het leven van onze kinderen.
De schrijfsters, alle drie zowel moeder als pedagoog, gaan in op al deze facetten van de geloofsopvoeding. Hun boek is niet alleen theoretisch, maar ook heel praktisch. Zij willen ouders ondersteunen en (verder) op weg helpen. Zij willen kerken en gemeentes stimuleren hun verantwoordelijkheid voor de geloofsopvoeding te nemen. Want gelovig opvoeden kun je niet alleen.

Drs. Maria Vrijmoeth – de Jong zat als godsdienstpedagoog in de redactie van de kindernevendienstmethode 'Vertel het Maar'
Drs. Ina Karssen - Engelsman is als gezondheidszorgpsycholoog/orthopedagoog werkzaam binnen de Jeugdgezondheidszorg te Utrecht
Drs. Cary Lenstra – Vrijmoeth heeft als gezondheidszorgpsycholoog/orthopedagoog een eigen praktijk voor advies en hulp bij vragen en problemen bij de opvoeding.
Recensie door Petra Koppelaar (stichting Chris)
GELOVEN IN OPVOEDEN, Maria vrijmoeth-de Jong, Ina Karssen-Engelsman, Cary Lenstra-Vrijmoeth. (Uitgave: stichting LOEK, 2006).

De titel van het boek is al veelzeggend en geeft in het kort de inhoud en het doel weer:
· Het boek geeft ouders een heel aantal adviezen en vaardigheden mee die hen helpen weer in hun opvoeding te gaan geloven.
· Daarnaast worden ouders toegerust om gestalte te geven aan de geloofsopvoeding in het gezin: gelovig word je immers niet vanzelf.

De drie auteurs zijn zowel moeder als pedagoog en dat verklaart het sterke punt van het boek: het is zowel theoretisch als praktisch van aard. ‘Geloven in opvoeden’ is in vijf onderdelen verdeeld.

Deel A behandelt een aantal algemene onderwerpen zoals opvoedingsdoelen, ouderschap, het bijbelse mens-en kindbeeld, het gezin. Naast een stuk bezinning geeft dit gedeelte ook een aantal praktische adviezen, bijvoorbeeld over hoe je als gezin het ‘wij-gevoel’ kan versterken.

In deel B worden een aantal kernbegrippen behandeld, namelijk vertrouwen, liefde, gezag en gehoorzaamheid. Vrijwel iedere ouder houdt van zijn kind, maar hoe kunnen we kinderen die liefde laten ervaren?

Deel C geeft achtergrondinformatie over de ontwikkeling van kinderen. Dit gedeelte is een belangrijk onderdeel van het boek omdat het ouders een stuk inzicht geeft in de achtergrond van het gedrag van hun kinderen. En dit inzicht (bijvoorbeeld inzicht in de achtergrond van het dwarse gedrag van een peuter) maakt vaak al dat het gemakkelijker is om met het gedrag om te gaan.
Allereerst worden alle deelgebieden van de ontwikkeling beschreven: de lichamelijke, de cognitieve, de sociale, de seksuele, de gewetens en de emotionele ontwikkeling. Vervolgens wordt per leeftijdsfase de ontwikkeling van kinderen op deze gebieden behandeld. Het nadeel is dat deze tweeledige benadering voor overlap zorgt. Het grote voordeel is dat het voor ouders gemakkelijk is om snel informatie te vinden.

Deel D handelt over de geloofsopvoeding en geloofsontwikkeling. Ook de geloofsontwikkeling wordt op twee manieren benaderd: allereerst wordt gekeken naar het verband tussen geloofsontwikkeling en de andere deelgebieden van de ontwikkeling. Daarna wordt de geloofsontwikkeling per leeftijdsfase beschreven.
Deel D geeft ook veel praktische tips over hoe je in je gezin gestalte kan geven aan de geloofsopvoeding, waar je aan moet denken bij het kiezen van een kinderbijbel en de rol van de gemeente bij geloofsopvoeding.

Deel E behandelt een aantal opvoedingsvaardigheden. Naast een hoofdstuk over het zelfbeeld van kinderen krijgen ouders praktische tips over communicatie met hun kinderen. Zoals inlevend luisteren (luisteren naar het achterliggende gevoel van een kind en het zo helpen zijn probleem op te lossen) en effectief confronteren (aangeven dat je als ouder een probleem hebt met een gedraging van je kind). Het boek sluit af met het oplossen van conflicten.

‘Geloven in opvoeden’ is een aanpassing en uitbreiding van het boek ‘Opgroeien en openbloeien’ (Voorhoeve-Kampen, 2000). Die aanpassing en uitbreiding maken dat het boek inspeelt op actuele ontwikkelingen en ouders toerust om gestalte geven aan de opvoeding in onze samenleving-nu. We leven immers in een snel-veranderende samenleving en dat maakt dat ouders steeds weer met nieuwe vragen worden geconfronteerd in hun opvoeding.
‘Geloven in opvoeden’ is op meerdere manieren bruikbaar:
· als handboek bij cursussen van stichting LOEK
· het boek is geschikt om op opvoedingskringen of gespreksgroepen te behandelen. Er is namelijk ook een werkboekje verkrijgbaar met vragen en werkvormen om over de inhoud van het boek in gesprek te gaan
· het boek is goed bruikbaar als een ouder tegen een probleem aanloopt en daar wat over wil lezen. De onverzichtelijke indeling maakt dat het gemakkelijk is om iets op te zoeken.

Kortom: een handzaam en toegankelijk boek wat ouders op allerlei manieren kan helpen om te geloven in hun opvoeding.
Bestellen
De prijs van het boek 'Geloven in opvoeden' is € 19,- (inclusief verzendkosten). Het bijbehorende werkboek kost € 5,- (inclusief verzendkosten). Samen zijn boek en werkboek te bestellen voor € 21,50 (inclusief verzendkosten).
Bij 10 of meer boeken wordt de porto door LOEK betaald.
Bestellingen bij het secretariaat van Loek:
Telefonisch 030- 6341661 of per email loek@filternet.nl
De pers over het boek
Kortom: een handzaam en toegankelijk boek wat ouders op allerlei manieren kan helpen om te geloven in hun opvoeding.
Petra Koppelaar, stichting Chris

Dit boek brengt de praktijk van opvoeden dichtbij, is praktisch en bijbels gefundeerd. Het geeft een helder en kwalitatief overzicht van de verschillende fasen waar we met onze kinderen doorheen gaan. Kortom, zeer de moeite waard voor opvoeders!
Aja en Edward de Kam, directeur Youth for Christ Nederland en bestuurslid New Wine Nederland

Aanbevolen! Dit leerzame en boeiende boek maakt duidelijk dat bezinning op opvoeding en opvoedingspraktijk hand in hand kunnen gaan
Drs. J. Messelink, Gereformeerd Pedagogisch Centrum.

De praktische tips, vooral rond actief luisteren hebben mij destijds geïnspireerd en nieuwsgierig gemaakt naar het unieke geheim van elk van mijn kinderen. Ik hoop dat deze herziene uitgave in handen van veel ouders belandt om te lezen en te bespreken
Nynke Dijkstra - Algra, gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk in de provincie Utrecht en moeder van drie volwassen kinderen.
Copyright 2011 LOEK   |  Privacybeleid  |  Gebruiksovereenkomst